CODIS procés comunitari
CODIS procés comunitari

El Procés Comunitari és un procés dinàmic i obert que busca donar respostes col·lectives als reptes, necessitats i interessos de la comunitat.  En altres paraules, consisteix a treballar de manera col·lectiva per objectius col·lectius (Rebollo,2010).

CODIS impulsa el procés comunitari del districte 3b de Sabadell, que contempla els barris de Sant Julià, Torrent del Capellà, Can Deu i la Plana del Pintor.

En el procés, treballen conjuntament ciutadania, associacions, entitats, comerços… en definitiva, totes aquelles persones i actors que formen part de la comunitat. En el procés comunitari tot suma, i totes les veus són igual d’importants.

Tota aquesta ciutadania, actors i agents de la comunitat són múltiples i diversos, el que es tradueix en una gran varietat de veus diferents en un mateix espai.

La diversitat no és una amenaça, és una oportunitat.

La diversitat és una realitat dins del procés comunitari. Existeix un gran debat al voltant d’aquesta, ja que històricament ha estat percebuda com una amenaça, generadora de problemàtiques i violència desencadenada per les diferències humanes assignades a grups tals com el gènere, ètnia, classe social, religió, llengua, nació, cultura…. (Bartolomé,M).

Totes aquestes diferències, han estat utilitzades com a criteri de fragmentació social.  Alhora s’ha adoptat un sistema d’inculcació propagandística i esbiaixada que ha justificat i conduït cap a la marginació de certs col·lectius.

Inés Dussel investigadora i docent de la Universitat de Wisconsin-Madison, exposa que la diversitat pot ser percebuda com l’antítesi de la igualtat, el que seria equivalent a l’homogeneïtat, inclusió indiscriminada i indistinta cap a una identitat comuna que garantiria la llibertat i la prosperitat general.

Tot això enfocat a l’anivellament i equiparació de tota la ciutadania perquè totes les persones comportessin de la mateixa manera. Aleshores aquells que afirmessin la seva diversitat serien percebuts com un perill per a aquella identitat col·lectiva o com a subjectes inferiors que encara no havien assolit el mateix grau de civilització.

La subjectivitat del progrés.

Seguint aquesta idea, Lévi-Straussantropòleg i docent de la Universitat de São Paulo – insistia en la idea que el progrés depèn del criteri que utilitzi la persona que avalua les diferents societats. Si el seu punt de vista és etnocèntric, els criteris i valors utilitzats seran els seus propis de la cultura, i el resultat de l’avaluació tendirà a mostrar la superioritat del seu sistema cultural respecte a la resta.

CODIS procés comunitari

Des del procés comunitari CODIS, considerem totes aquestes característiques diverses com a quelcom positiu. Tota aquesta riquesa d’especificitats culturals, físiques, sexuals… pròpies de cadascú/na es tradueixen en una comunitat enfortida, amb coneixements diversos, punts de vista objectius i desiguals, culturalment divers, diversitat d’opinions i elements treballats… 

L’objectiu del procés comunitari de Codis és:

  • Oferir l’espai perquè totes les veus siguin escoltades.
  • Generar una comunitat on totes les diversitats siguin benvingudes i respectades afavorint així, la participació de totes les persones de manera paritària per al simple fet de ser éssers humans.
  • Reconèixer i generar espais on cadascú pugui expressar-se i sentir-se lliure de ser com és des de les especificitats i singularitats de cadascú/na. Des del procés comunitari, aquestes, no són percebudes com a barrera sinó com a pont per una comunitat més rica i enfortida.
Comparteix...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *