EDINS

EDINS
Edins Caldes de Montbui

L’octubre del 2017 va tenir lloc el I Fòrum del Projecte Educatiu de Caldes de Montbui (PEC). El PEC és un projecte que vol aconseguir que l’educació sigui  entesa com un procés permanent d’aprenentatge al llarg de tota la vida. L’educació més enllà de l’escola.

De les diferents línies estratègiques del Projecte Educatiu de Caldes, una d’elles és facilitar la transició entre l’escola, el treball i la formació.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Caldes i la Fundació MAIN treballem conjuntament en el Projecte EDINS, un projecte socioeducatiu que incorpora la figura de l’educador/a social de manera permanent a l’escola secundària com a figura complementària a l’equip docent, 

amb el vist i plau del Departament d’Ensenyament, per tal d’oferir un acompanyament preventiu a l’alumnat amb més dificultats de rendiment i vincular-los als recursos i serveis municipals més enllà de l’horari lectiu.

La intervenció de l’educador/a social dins de l’horari lectiu, permet donar una atenció específica a l’alumnat en risc d’exclusió educativa amb la finalitat de millorar el seu rendiment acadèmic, l’adquisició de les competències bàsiques, la gestió dels aprenentatges, el desenvolupament de capacitats d’inclusió social i l’orientació dels seus interessos cap a la continuïtat formativa postobligatòria.

Els joves duen a terme activitats formatives basades en l’experimentació professionalitzadora i l’acompanyament educatiu com:
Sessions grupals i individuals d'intervenció socioeducativa
Visites a serveis municipals
Visites d'entorn productiu
Mentoratge empresarial
Mentoratge entre iguals