Alumnes UEC Terrassa
Alumnes UEC Terrassa

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) han estat des de sempre un recurs poc visible i desconegut dins de l’oferta de serveis educatius. Menys coneguda encara és la labor pedagògica, sustentada en diferents nivells de concreció i organització del currículum, que es realitza en elles. Les línies pedagògiques definides en la metodologia de treball del nostre projecte educatiu detallen l’ideari i l’essència de la nostra intervenció.

Una d’aquestes línies vermelles ha estat sempre prioritzar l’adquisició de competències bàsiques a través d’activitats pràctiques, on l’aplicació de conceptes i procediments es puguin aplicar a entorns diferents consolidant els aprenentatges en el temps. Sempre hem entès el valor dels aprenentatges funcionals i que l’alumne competent és aquell capaç d’utilitzar el que sap.

La perspectiva de gènere és inherent al currículum, ha estat entesa més com una obligació que com una opció. Identificar, qüestionar i transformar les desigualtats fruit de prejudicis i estereotips obsolets és bàsic per a fer efectiva una educació integral. Passa igual amb la qualitat de l’educació de les llengües, en una societat plurilingüe. El domini de les dues llengües oficials és fonamental per a relacionar-nos amb els altres, evitar desigualtats i ser respectuós amb les diferències.

Atenció personalitzada per garantir l’accès.

Garantir la igualtat d’accés oferint un currículum per a tots ha estat sempre una dels nostres senyals d’identitat. La personalització de l’aprenentatge a través de plans de treball individualitzats ateses les necessitats, la situació de partida de cada alumne i les competències d’egrés necessàries per a continuar amb la seva formació, promou la motivació i la reconciliació cap a la formació acadèmica en tenir en compte l’interès personal de cada alumne.

L’educació en valors que promouen la ciutadania democràtica i la consciència grupal també ha estat sempre, no sols tractant d’educar amb esperit crític, sinó procurant que els nostres alumnes tinguin les eines suficients per a participar de manera activa i constructiva en l’entorn sent capaços de promoure canvis.

Taller fusteria UEC Terrassa

Sens dubte, la salut o benestar emocional ha estat el punt de partida de la nostra intervenció educativa. L’estreta relació entre emoció i cognició fan de l’educació emocional un element prioritari en educació. El simple fet de recordar als i les alumnes les seves capacitats, trencant etiquetes, moltes vegades autoimposades, que només subratllen mancances, ja té un impacte positiu en el seu rendiment acadèmic.

La implantació d’un nou currículum no és més que una eina que dibuixa i il·lumina el camí a transitar per a arribar a construir la societat que volem ser. La nova proposta del Departament d’Educació inclou sis vectors per a aconseguir una societat més justa i democràtica, cohesionada i inclusiva on sigui possible la igualtat d’oportunitats i la igualtat real i efectiva. 

Aquests sis vectors són:

  • Aprenentatges competencials.
  • Perspectiva de gènere.
  • Universalitat de currículum.
  • Qualitat de l’educació de les llengües.
  • Ciutadania democràtica i consciència global. i
  • Benestar emocional.

És reconfortant saber que en les UECs de la Fundació Main fa anys que avancem pel camí correcte.

Comparteix...