UEC (Unitat d'Escolarització Compartida)

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)
UEC MAPA

La UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) és una mesura intensiva d’atenció educativa a l’alumnat de segon cicle de l’ESO un cop exhaurides les mesures universals i addicionals en el seu centre educatiu. Es tracta d’un servei que complementa l’escolarització ordinària i que esdevé crucial perquè l’alumnat no sigui exclòs del sistema educatiu.

El projecte UEC persegueix donar resposta a les necessitats educatives d’aquest alumnat i promou la seva continuïtat formativa. 

Treballem amb una metodologia flexible, activa, motivadora i personalitzada que afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius generals de l’etapa de l’ESO.

La nostra intervenció es basa en
Acompanyament
Orientació
Tutorització
Personalització dels aprenentatges
UEC Taller

Realitzem una atenció educativa integradora basada en el treball transversal de l’àmbit personal i social en les següents àrees:

  • El treball curricular, competencial i professionalitzador a través de la personalització i l’ús de metodologies actives.
  • L’acompanyament tutorial i l’orientació educativa.
  • Treball conjunt amb la família.
  • La intervenció i acompanyament psicològic.
UEC-MAPA

El projecte UEC-MAPA específic en Salut Mental desenvolupa un programa d’atenció educativa i terapèutica integral dirigit a l’alumnat  escolaritzat a la UEC de Sabadell, Terrassa i Cerdanyola que presenten un trastorn mental.

La intervenció educativa desenvolupada pels equips de la Fundació Main compta amb el suport presencial de les professionals (psicòlogues clíniques) del CSMIJ de Mútua de Terrassa i del Parc Taulí de Sabadell que duen a terme un programa de suport terapèutic en els diferents espais educatius.

És una mesura de  suport intensiva a  l’escolarització que ofereix una atenció educativa i terapèutica personalitzada a l’alumnat, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament  de les competències bàsiques i la construcció d’itineraris formatius i professionals d’èxit aplicant mesures de suport que puguin millorar el benestar psicològic de l’alumnat atès.

Aquest projecte es desenvolupa des de 2002 i compta amb l’experiència professional de Fundació Main que ha estat qui l’ha creat i dut a terme des dels seus inicis. Es tracta d’un projecte únic a Catalunya ubicat al Vallès Occidental.

ON SOM