La Política de qualitat de FUNDACIÓ MAIN comprèn totes les actuacions per assolir la Missió, Visió i Valors. Creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels nostres clients, usuaris i participants i la resta de parts interessades, al compliment dels requisits legals i reglamentaris i en la necessitat de millora del nostre sistema de gestió de manera continua i sistemàtica.

Missió

La missió de la Fundació és construir una societat millor i més justa donant oportunitats als infants, als joves i a les famílies, en situació d’exclusió social o risc de patir-ne, que els suposi una evolució continua, resilient i de promoció personal.

Visió

En un futur veiem a la Fundació MAIN com una entitat referent, a nivell teòric i pràctic, en la intervenció social, educativa i terapèutica a Catalunya, amb la capacitat de formar i acompanyar a infants, joves i famílies així com a d’altres professionals dels nostres àmbits d’actuació.
Una Fundació que promou la sensibilització en favor dels altres i que genera noves fórmules de treball i col·laboració amb entitats i empreses amb la finalitat d’aportar recursos econòmics i humans als nostres projectes.

Què ens caracteritza
  • El compromís, el rigor, la professionalitat i la transparència en els diferents àmbits de l’entitat (tècnic, econòmic i administratiu)
  • El vincle amb la persona com a element enriquidor d’experiències, com a aspecte d’acollida, escolta i construcció així com a valor en positiu de noves oportunitats.
  • La figura de l’educador/a com a dinamitzador de processos personals des de la vessant comprensiva de les realitats i promotora de potencialitats positives personals, grupals i socials.
  • El treball en parella psicoeducativa de professionals com agent globalitzador del treball multidisciplinar i d’intervenció exhaustiva.
  • La definició, establiment i dinamització de xarxes de treball en favor de les persones, usuàries dels serveis i professionals que els presten.
  • La sensibilització global en favor del propòsit que perseguim.
Àmbit d’actuació

Actualment la Fundació desenvolupa els seus projectes al territori català tot i disposar de la possibilitat de fer-ho també en l’àmbit espanyol, tal i com figura en els seus estatuts.

 

CAM00493 (2)